Flexible Design to Fix Mistakes

design fixes mistakes