throughbridletenon

through tenon and bridle joint